Metody eksperymentów w Zespole Szkół w Szczańcu

logomezsszmezssz

Projekt realizowany w okresie od 12.09.2016r. do 30.06.2017r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Oddział w Trzcielu CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
w partnerstwie z Gminą Szczaniec

Cel główny projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół im. Emilii Szczanieckiej w Szczańcu dla 138 uczniów w tym 59 uczniów szkoły podstawowej i 79 uczniów gimnazjum w tym 4 uczniów niepełnosprawnych w terminie do 30.06.2017 r.

W ramach projektu oferujemy:

  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kompetencji przedmiotów przyrodniczych lub matematyki dla uczniów wykazujących problemy w nauce
  • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych ukierunkowane na rozwój kompetencji z zakresu przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
  • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu metod eksperymentów.
  • Doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie:
2. Formularz rekrutacyjny: